Nápověda

 

Návod

Pokud jste si vybrali konkrétní elektronickou aukci, jíž se chcete účastnit, je třeba učinit následující kroky:

Přihlašovací část – registrace

1.            Prostudujte si Aukční vyhlášku k dané elektronické aukci a seznamte se s obecnými Obchodními podmínkami. Oba dokumenty jsou ke stažení u inzerátu aukce nebo na stránkách www.aukcerealit.com

2.            Kontaktujte telefonicky nebo emailem našeho makléře, uvedeného u dané nabídky, případně volejte na telefonní linku nebo pište na email příslušné pobočky, pod kterou nemovitost spadá, že máte zájem se zapojit do příslušné elektronické aukce jako účastník.

3.            Dostanete od nás emailem veškeré poklady, které k účasti v elektronické aukci potřebujete. Podepíšete „Smlouvu o účasti v elektronické aukci“ a „Prohlášení zájemce o účasti v elektronické aukci“. Oba dokumenty kompletně vyplňte a nechte úředně ověřit podpis/podpisy. Poté zašlete na adresu poskytovatele (uvedené v Aukční vyhlášce). Případně nás můžete na základě domluveného termínu navštívit na naší pobočce osobně a smlouvu s Vámi uzavřou naši specialisté.

Pokud je účastníkem jeden z manželů, u něhož spadá nabytí věci do společného jmění manželů, smlouvu o účasti podepisují oba manželé. V případě právnické osoby je potřeba ke smlouvě doložit aktuální výpis z obchodního rejstříku.

Smlouvu o účasti v elektronické aukci podepisujete pouze jednou. Tato smlouva slouží pro registraci do aukčního systému, na základě které obdržíte od nás emailem přihlašovací údaje (jméno a heslo). Tyto údaje si pečlivě uschovejte a použijte kdykoliv, když se budete chtít přihlásit do našeho aukčního portálu.

Abyste se mohli účastnit konkrétní aukce, musíte splnit podmínky uvedené v aukční vyhlášce, především složit aukční jistotu a podepsat druhý dokument „Prohlášení zájemce o účast v elektronické aukci“. Po splnění těchto podmínek budete emailem informování, že Vám byla zpřístupněna konkrétní aukce a že můžete podávat své nabídky.

4.            Ověřte si, zda Váš počítač nebo notebook splňuje předepsané technické parametry pro vstup do aukční síně. Tedy, že je počítač připojen k internetu, má nainstalovaný jeden z podporovaných webových prohlížečů, tj. Microsoft Internet Explorer (verze 6 a vyšší), Mozilla Firefox (libovolná verze) nebo Google Chrome (libovolná verze). V prohlížeči jsou zapnuty cookies.

5.            Přihlaste se na webových stránkách uvedených v Aukční vyhlášce (www.aukcerealit.com). V přihlašovacích údajích se vyplňte jméno a heslo.

Orientace v aukčním portálu a průběh elektronické aukce

1.            Po přihlášení do aukčního portálu můžete vstoupit do aukční síně příslušné nemovitosti, kterou chcete koupit.

Doporučujeme Vám, abyste přistupovali s respektem k aukčnímu portálu a vyzkoušeli si elektronickou aukci v „DEMO“ verzi a ujistili se, že je Vám systém srozumitelný a vše je funkční. Tato DEMO verze není nijak závazná a slouží účastníkům aukce k vyzkoušení a osvojení si aukčního prostředí.

2.            V pravém horním rohu obrazovky, vedle přihlašovacího jména, se Vám zobrazuje počet aukcí, ve kterých jste přihlášen. Po otevření tohoto odkazu se Vám zobrazí seznam s identifikací Vámi učiněných příhozů v dané aukci. Přes tento seznam můžete vstoupit do aukční síně příslušné nemovitosti.

3.            Po vstupu do aukční síně, se Vám zobrazí v hlavní nabídce:

Aktuální cena, což je nejvyšší učiněná nabídka Vámi nebo ostatními účastníky.

Ukončení aukce za: Doba do ukončení aukce a uzavření aukční síně, které je stanovené příslušnou aukční vyhláškou. V případě, že dojde k příhozu v posledních minutách, čas ukončení aukce se prodlouží. Tyto časy (většinou 2 min od před koncem a 2 min na prodloužení) jsou též dány Aukční vyhláškou.

Reálný aukční čas: Je to čas aukční síně, kterým se řídí aukce, a který se může lišit od času, uvedeném na vašem zařízení.

Vaše nabídka: Je částka v korunách českých, kterou chcete učinit, jako svojí nabídku elektronické aukce. První zadaná částka musí být alespoň ve výši nejnižšího podání a každá další nabídka musí přesáhnout předchozí nabídku nejméně o minimální příhoz. Systém kontroluje též maximální možný příhoz pro případ překlepů. Pro potvrzení nabídky musíte zmáčknout tlačítko „Potvrdit nabídku“. Poté Vám vyskočí okno, zdali chcete potvrdit nabídku. To slouží k zamezení nechtěného potvrzení nabídky.

KUP TEĎ: je částka v Kč stanovená aukční vyhláškou, představující předem určenou vítěznou nabídku. Tato možnost platí pouze do první učiněné nabídky, neníli v aukční vyhlášce uvedeno jinak.

4.            Vítězem aukce se stává účastník, který vložil nejvyšší nabídku nebo akceptoval nabídku KUP TEĎ. O výsledku aukce budete bezprostředně po ukončení aukce informováni emailem. Vítěz aukce navíc obdrží poštou protokol
o provedené aukci.

Podrobný popis průběhu elektronické aukce je uveden v Obchodních podmínkách, které jsou k dispozici u jednotlivých aukcí nebo na stránkách www.aukcerealit.com

Po ukončení aukce

1.            Nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy budete vyrozuměni o tom, že jste se stal/a budoucím nabyvatelem (doručení Protokolu o provedené aukci), se dostavte v domluveném termínu na kontaktní adresu poskytovatele a vyzvedněte si text smlouvy s doplněnou částí týkající se nabízené kupní ceny, která je rovna Vaší nabídce v elektronické aukci. Ve smlouvě bude dále doplněna identifikace účastníka jako kupujícího, tak jak byl zaregistrován v elektronické aukci.

2.            Podepsané Smlouvy (s úředně ověřeným podpisem/podpisy) doručte zpět na kontaktní adresu poskytovatele nejpozději během 2 pracovních dnů následujících po dni, kdy byly smlouvy vyzvednuty. Poté budou smlouvy podepsány ze strany vyhlašovatele.

3.            V termínu stanoveném Aukční vyhláškou učiňte doplacení vítězné nabídky do notářské nebo advokátní úschovy.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo problémů týkajících se našeho aukčního portálu se neváhejte na nás obrátit.

HELP DESK:

Tel: 725 492 314

Email: indrak@iet-reality.cz