Dražby

Dobrovolná dražba je druh prodeje, při kterém dochází licitací k navyšování ceny předmětu dražby. Dobrovolná dražba se koná vždy na návrh vlastníka nebo osoby, která je oprávněna s předmětem dražby nakládat. Jedná se tedy o přímé vlastníky, insolvenční správce, notáře nebo správní orgány, které mají právo hospodaření s majetkem, např.: městské části, obce a další.

Předmětem dražby je věc movitá nebo nemovitá, podnik nebo jeho organizační složka.

Hlavní výhodou dobrovolné dražby je bezpečnost celého procesu a prakticky nulové riziko pro vlastníka nemovitosti. Celý proces dražby je řízen zákonem č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách v platném znění (dále jen ZVD). Z tohoto zákona vyplývá několik povinností pro dražebníka a odlišuje ho tak od ostatních společností zabývající se zpeněžováním majetku. Provádění dražeb je koncesovaná živnost a nikoliv volná, jako tomu je klasického přímého prodeje, které uskutečňují realitní kanceláře nebo zprostředkovatelé. Dražebník, aby získal koncesi, musí splnit dle § 6 ZVD zvláštní podmínky, které schvaluje Ministerstvo pro místní rozvoj. Toto ministerstvo dále dohlíží na dražebníky a na proces dražeb. Na základě pravidelných kontrol uděluje pokuty nebo může opět koncesi odebrat. Další podmínkou pro provádění dražeb je uzavření pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s činností dražebníka a to do 30 dnů od vydání koncese. Díky dikci ZVD je celý proces dražby transparentní, průhledný a neměnný.

Další výhodou dobrovolné dražby je získání maximální možné ceny předmětu dražby v daný okamžik. Při dražbě se licitátor obrací na okruh zájemců, kteří činní své nabídky a reagují na nabídky ostatních zájemců (budoucích kupujících). Vhledem k nutnosti reagovat okamžitě, dochází k navyšování ceny oproti nejnižšímu podání a cena dosažená vydražením (kupní cena), tak častokrát dosáhne vyšší hodnoty, než jaká byla odhadnuta soudním znalcem. Díky psychologii dražby, kdy člověk, jako takový, je od přírody soutěživý typ a nerad prohrává, získá vlastník předmětu dražby vždy vyšší cenu, než je tomu u přímého prodeje nebo u výběrového řízení, tzv. obálkové metody.

Při dobrovolné dražbě dochází k přechodu vlastnického práva v okamžiku příklepu, tudíž po doplacení ceny dosažené vydražením zajistí dražebník návrh na vklad do katastru nemovitostí a změní vlastníka předmětu dražby. Odpadne tak proces sepisování a připomínkování kupních smluv nebo jiných smluv o převodu vlastnického práva.

V případě, že máte zájem prodat vaší nemovitost v dražbě nebo jen získat více informací, neváhejte kontaktovat naše specialisty na dražby. Kompletní naší nabídku nemovitostí, ať už se jedná o dražbu, elektronickou aukci nebo zprostředkovaný prodej, naleznete na našich webových stránkách www.iet-reality.cz